Toteutustekniikat

Rakennus koostuu useista osakokonaisuuksista. Perinteisesti on keskitytty vertailemaan kunkin osakokonaisuuden kustannuksia erillisinä osina. Menestyksellisempää on verrata kokonaisuuksien edullisuutta. Yhtenä kokonaisuutena voidaan pitää esimerkiksi rakennuksen rungon toteutusta.

Laadukkaasti ja taloudellisesti toteutetun kohteen tunnusmerkki on tiivis yhteistyö rakentamisen eri osapuolten välillä jo suunnittelu- ja työmaan käynnistysvaiheessa samoin kuin itse rakentamisen aikana. Yhteistyönä tehty suunnittelu, toteutus ja seuranta kussakin osakokonaisuudessa takaa paitsi yksittäisen rakennusprojektin onnistumisen myös koko rakennusalan kehittymisen oikeaan, loppukäyttäjää palvelevaan suuntaan.

Rakennushankkeesta laaditaan ennen rakentamisen aloitusta

 • aikataulut
 • tuotantotekniset laatu- ja työturvallisuussuunnitelmat
 • taloudelliset laskelmat.

Yleisaikataulun perusteella laaditaan mm.

 • hankinta-aikataulu
 • työvoimasuunnitelma
 • kone- ja kalustosuunnitelmat.

Paikallavalurakentamisen tuotantoteknisiä suunnitelmia ovat mm.

 • työmaan aluesuunnitelmat
 • mittaussuunnitelma
 • muotti- ja telinesuunnitelmat
 • raudoitustyösuunnitelma
 • betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja.
Tuotannon suunnittelua tarkennetaan koko rakentamisen ajan.

Tietokonepohjaisen ohjelman käyttäminen tuotannon suunnittelussa

Betonitöiden suunnitteluun on kehitetty tietokoneohjelmia, joilla voidaan arvioida erityyppisten betonirakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitys vaihtelevissa sääolosuhteissa. Ohjelma voi laskea rakenteen lämmön- ja lujuudenkehityksen, lämpötilaerot rakenteessa, betonin kypsyysasteen ja mahdollisen lujuuskadon halutusta rakenteen kohdasta haluttuna ajanhetkenä. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellinen ratkaisu rakenteen toteuttamiseksi. Tietokoneohjelmia käytetään myös betonin lujuudenkehityksen arvioinnissa.

Ohjelmien avulla laskettujen eri vaihtoehtojen lujuudenkehityksiä vertailemalla voidaan

 • valita oikea betonilaatu, muottikalusto, suojaus ja tarvittaessa lisälämmitys sekä näin välttää turha ylimitoitus
 • arvioida muotinpurkulujuuden saavuttamisajankohta
 • suunnitella muottikierto
 • määritellä jälkijännitysajankohta
 • suunnitella nousunopeus liukuvalussa
 • havaita kylmäsillat ja niiden vaikutus.

Ohjelmalla lasketun betonirakenteen lämmönkehityksen perusteella voidaan rakenteelle

 • määrittää lämmitystarve
 • valita oikea suojaustapa ja arvioida sen vaikutus
 • valita oikea muotti- ja eristetyyppi
 • valita oikea betonilaatu ja massan lämpötila
 • määrittää eri osien maksimilämpötilat, lämpötilaerot ja -muutokset
 • arvioida halkeiluriskiä ja liian korkean lämpötilan aiheuttamaa lujuuskatoa.