Betonin valinta

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa ja kovettuneen betonin haluttujen ominaisuuksien saavuttamisessa. Oikeanlaatuisen ja asetetut vaatimukset täyttävän betonin valinta on rakennesuunnittelijan, työmaan ja betoniasiantuntijan yhteistyön tulos. Betonin oikealla valinnalla voidaan oleellisesti parantaa betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksia ja siten lisätä niiden käyttöikää.

Kovettuneen betonin ominaisuudet

Betonin valinnan lähtökohtana on täyttää kovettuneelta betonilta vaaditut ominaisuudet.Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittelee asiakirjoissa ne ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta rakenteessa vaaditaan. Rakennesuunnittelijan on lisäksi pyrittävä välttämään tarpeettoman monen betoniluokan ja -laadun käyttämistä samassa kohteessa. Sellaisia betoniteknologisia tekijöitä ja ominaisuuksia, jotka ovat betonin valmistajan omaa tietotaitoa (esim. normaalien rakennebetonien vesisementtisuhde tai sideaineiden seossuhteet yleensä), ei tule ilman painavia perusteita määritellä.

 Rakennesuunnittelijan tulee määritellä betonin valinnan perustaksi betonirakenteelle

 • betonin lujuus- ja rakenneluokka
 • rasitusluokka ja suunniteltu käyttöikä
 • kiviaineen maksimiraekoko
 • betonipeitepaksuudet ja sallitut mittapoikkeamat
 • tarvittaessa muut erityisohjeet  (lämmönkehitys jne.)
 • telineiden ja muottien purkulujuus
 • jännittämislujuus
 • toleranssit ja pintaluokat.

Betonimassan ominaisuudet

Työmaalla määritellään yleensä tuoreelta betonimassalta vaadittavat ominaisuudet. Työmaan tulee ottaa huomioon betonin valintaa tehdessä

 • betonointikohde
 • sopivuus tuotantoon ja tuotantorytmiin
 • ulkoiset olosuhteet
 • muottikalusto
 • betonointi- ja siirtomenetelmät
 • aikataulu
 • mahdollinen betonin lämpökäsittely
 • valupintojen laatu ja pintojen käsittely
 • rakenteiden kuivuminen.

Betonin toimittaja

Betonin toimittaja opastaa käyttämään tuotevalikoimastaan betonilaatuja, joilla on betonilta vaaditut ominaisuudet. Tarvittaessa betonin toimittaja laatii erikoissuhteutukset erikoisvaatimusten täyttämiseksi. Betonin toimittaja antaa teknistä neuvontaa betonin ominaisuuksista, käytöstä sekä betonin valinnasta eri kohteisiin.

Lujuusluokka

Betonin lujuusluokaksi valitaan suunnitelmissa esitetty rakenteen kantavuuden edellyttämä lujuusluokka, ellei betonin säilyvyys edellytä korkeampaa lujuusluokkaa. Säilyvyyden vaatima betonin koostumus ja vähimmäislujuusluokka määräytyvät suunnitelmissa esitettyjen rakenteen käyttöiän ja rasitusluokkien perusteella. Ulkorakenteissa säilyvyysvaatimus edellyttää usein korkeampaa lujuusluokkaa kuin kantavuus, jolloin lujuusluokka valitaan säilyvyyden perusteella. Betonin lujuus valitaan käyttötarkoituksen mukaan ja sitä säädetään betonin koostumuksella ja erityisesti vesisementtisuhteella.

Maksimiraekoko

Betonin maksimiraekooksi valitaan mahdollisimman suuri maksimiraekoko huomioiden massan siirtotapa, valettavan rakenteen mitat sekä raudoitustiheys. Maksimiraekoon pienentyessä betonissa tarvittavan sementtiliiman määrä kasvaa, joka johtaa betonin viruman, kutistuman ja halkeilun lisääntymiseen.

Notkeus

Massan notkeudeksi valitaan mahdollisimman jäykkä massa huomioiden massan siirto- jatiivistystapa, valettavan rakenteen mitat, muotin tiiveys ja kestävyys, raudoitustiheys sekä vallitsevat olosuhteet. Notkeuden kasvaessa betonissa tarvittavan sementtiliiman määrä
kasvaa, joka johtaa betonin viruman, kutistuman, erottumisriskin ja halkeilun lisääntymiseen. Betonityön vaatiessa suurempaa notkeutta on käytettävä notkistavia lisäaineita. Betonin notkeus kuvaa betonimassan kykyä mukautua muotin muotoihin siten, että muotti täyttyy joka kohdasta.

Sideaine

Sementin lisäksi voidaan sideaineina käyttää seosaineita, joita ovat mm. lentotuhka, masuunikuona ja silika. Peruslähtökohtana on tehtaalla normaalisti käytettävä sideaineyhdistelmä. Viileissä olosuhteissa ja talvella siirrytään tarvittaessa käyttämään nopeampia sideaineyhdistelmiä, erityisesti lattiabetoneissa. Massiivivaluissa ja kuumissa olosuhteissa pyritään käyttämään alhaisen lämmöntuoton omaavaa sideaineyhdistelmää.