Muottitekniikka

Muottitekniikka

Selkeä arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, nykyaikaisen muottitekniikan tunteminen, ammattitaitoinen muottisuunnittelu ja hyvä tuotannonsuunnittelu ovat onnistuneen muottitekniikan avainasioita.

Nykyaikainen muottitekniikka sallii monimuotoisen suunnittelun ja mahdollistaa nopean teollisen tuotannon. Hyvällä rakenne- sekä tuotantosuunnittelulla luodaan perusedellytykset kehittyneen muottitekniikan hyödyntämiselle ja onnistuneelle lopputulokselle.

Muottityö

Muottityön huolellisuus ja ammattitaito näkyvät aina valmiin betonirakenteen laadussa. Muottien kunto tarkastetaan niiden saapuessa työmaalle. Muottityön laatu syntyy tapahtumaketjusta, jossa varsinainen muottien paikalleen mittaus ja asennus ovat yhtenä osana. Tukitelineet ja muotit tarkastetaan ennen valua.

Muottityön laadunvarmistamiseen vaikuttavat muun muassa:

  • muottityön huolellisuus
  • muottien työmaa-aikainen huolto
  • muotinirrotusaineet
  • varaukset ja kiinnitykset
  • muottien käsittely ja varastointi
  • työsaumat
  • työturvallisuus.

Muottien purkaminen ja kunnossapito

Muotit puretaan heti kun suunnitelmien mukainen purkulujuus on saavutettu, ensisijaisesti piirustuksissa määritellyn purkamislujuuden mukaan. Ennen purkamista varmistetaan erillisselvitysten tarve. Kantavat tukirakenteet voidaan yleensä poistaa kun betonin lujuus
on vähintään 60 % nimellislujuudesta. Tavallisesti purkamislujuus on 60 %:n ja 80 %:n välillä nimellislujuudesta. Pystyrakenteissa muottien purkulujuus voi olla selvästi alle 60 % esim. seinien muotit voidaan purkaa, kun betonin lujuus on 20…30 %. Tarvittava
purkulujuus on todettava laskelmin, jotka tekee kohteen rakennesuunnittelija.

Betonin lujuudenkehitystä voidaan seurata betonin lämpötiloja seuraamalla. Tätä varten on kehitetty ohjelmia. Muotteja voidaan pitää paikallaan jälkihoidon vuoksi, mikä vaatii tietyn ajan. Vastaava työnjohtaja, betonityönjohtaja tai rakennesuunnittelija antaa luvan purkamiseen. Vaativiin kohteisiin tehdään purkamisesta suunnitelma.

Muotit puhdistetaan purun yhteydessä ja viat korjataan tai vialliset poistetaan käytöstä. Purun ja puhdistuksen jälkeen muotit siirretään välivarastoon tai uuteen käyttökohteeseen. Jos muotteja ei huolleta, niin kustannuksia muodostuu betonipinnan korjaamisesta ja
muottipinnan uusimisesta. Muotin irrotusaineet estävät betonin tarttumista, auttavat muotin puhdistusta, helpottavat muotin jatkokäsittelyä ja estävät veden imeytymisen muottiin. Muotinirrotusaineita käytetään jokaisella käyttökerralla.

Ennen muottien palauttamista varastolle tai vuokraamolle, niiden kunto ja määrä tarkistetaan sekä kalusto pakataan kuljetusautoon.

Lue lisää

Puhdasvalupinnat

Muottityön työturvallisuus